منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی NFS بر روی FreeBSD

در FreeBSD نیز مانند هر سیستم عامل یونیکسی دیگر می توان Network File System را به منظور اشتراک و توزیع فایل ها را پیکربندی کرد. نصب آن در FreeBSD ساده است و نیاز به نصب نرم افزار خاصی نیست و تنها باید فایل etc/rc.conf/ و فایل etc/exports/ را ویرایش کرد. پیکربندی شامل تنظیم سرور و کلاینت و سپس اتصال دایرکتوری اشتراکی شده بر روی کلاینت است.

به طور کلی گام های زیر باید برای پیکربندی NFS بر روی سرور و صورت گیرد:

  • فعال کردن سرویس های لازم بر روی سرور با ویرایش فایل etc/rc.conf/.
  • ویرایش فایل etc/exports/ به منظور تعیین دایرکتوری مورد نظر برای به اشتراک گذاشتن با کلاینت ها.
  • فعال کردن سرویس های لازم بر روی کلاینت با ویرایش فایل etc/rc.conf/.
  • ایجاد نقطه اتصال بر روی دایرکتوری.

برای درک بهتر این مطلب لازم است ابتدا مطلب “کنترل سرویس ها در FreeBSD”  را مطالعه کنید. همچنین مطلب “ایجاد پارتیشن ها در FreeBSD 8”  نیز مفید است. نسخت سرور را پیکربندی و سپس کلاینت را مطابق با گام های زیر پیکربندی می کنیم.

  • گام نسخت : ویرایش فایل etc/rc.conf/ در سرور و اضافه کردن خطوط زیر به منظور فعال کردن سرویس های لازم بر روی سرور.

echo ‘nfs_server_enable=”YES”‘ >> /etc/rc.conf

echo ‘rpcbind_enable=”YES”‘ >> /etc/rc.conf

echo ‘rpc_lockd_enable=”YES”‘ >> /etc/rc.conf

echo ‘mountd_flags=”-r”‘ >> /etc/rc.conf

echo ‘mountd_enable=”YES”‘ >> /etc/rc.conf

با اجرای دستور های بالا درواقع فرایند های لازم برای اجرای NFS بر روی ماشین سرور را فعال می کنیم. حال در گام دوم می خواهیم دایرکتوری را که قصد اشتراک را آنرا داریم، در فایل etc/exports/ معرفی می کنیم.

  • گام دوم : فایل etc/exports/ را با ویرایشگر vi باز کرده و خط زیر را در آن وارد کنید. با این خط دایرکتوری data1/ را برای تمامی کلاینت های شبکه ۱۹۲.۱۶۸.۱.۰ با Netmask =255.255.255.0 را به اشتراک می گذاریم.

vi /etc/exports

data1     -network=192.168.1    -mask=255.255.255.0/

  • گام سوم : با دستور های زیر سرویس NFS را فعال می کنیم.

rpcbind

nfsd -u -t -n 4

mountd -r

حال لازم است که دستور زیر را اجرا کنید.

etc/rc.d/mountd onereload/

 با اجرای دستور زیر می توانید فهرست دایرکتوری های اشتراکی شده را پیدا کنید.

showmount -e

گام های بعدی در کلاینت انجام می گیرند. از فعال کردن سرویس های مورد نظر و ایجاد نقطه اتصال بر روی کلاینت باید انجام شوند.

  • گام چهارم : دستور های زیر را در کلاینت اجرا کنید تا سرویس های مورد نظر در کلاینت های FreeBSD فعال شوند.

echo ‘nfs_client_enable=”YES”‘ >> /etc/rc.conf

echo ‘nfs_client_flags=”-n 4″‘ >> /etc/rc.conf

echo ‘rpc_lockd_enable=”YES”‘ >> /etc/rc.conf

echo ‘rpc_statd_enable=”YES”‘ >> /etc/rc.conf

  • گام پنجم : با فرمت کلی زیر، دایرکتوری روی سرور را بر روی یک دایرکتوری محلی کلاینت باید متصل کنیم. نخست لازم است که دایرکتوری یا نقطه اتصال را بر روی کلاینت ایجاد کنیم.

mkdir /mount_point

mount NFS_SERVER_IP_ADDR:/NFS_SHARED_DIRECTORY /MOUNT_POINT

به طور مثال اگر ۱۹۲.۱۶۸.۱.۶  آدرس ماشین NFS Server و نام دایرکتوری data1/ باشد و نام نقطه اتصال یا دایرکتوری بر روی کلاینت freebsd_nfs/ باشد، لازم است که دستور زیر را بر روی کلاینت اجرا کنید.

mount 192.168.1.6:/data1 /freebsd_nfs

  • گام ششم : پیکربندی فایل etc/fstab/ بر روی کلاینت مشابه با خط زیر و اطلاعات بالا که به عنوان مثال گفته شد.

FreeBSD_NFSبرچسب ها : , , , , ,