منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی NTP در CentOS 6.x

Network Time Protocol برای همزمان سازی زمان (Time Synchronize) تمامی Node های شبکه (کلاینت ها و سرور ها) از یک منبع استفاده می شود. سروری که بعنوان ntp پیکربندی می شود از یک منبع روی اینترنت یا از درون خود شبکه استفاده می کند و دیگر سیستم ها از طریق سرور ntp برای همزمان سازی زمان استفاده می کنند. ابتدا با اجرای دستور زیر بررسی کنید که آیا سرویس npt روی سیستم نصب است یه نه؟

rpm -qa | grep ntp

در صورتی که از قبل نصب شده باشد باید در خروجی بسته های زیر را ببنید.

ntpdate-4.2.4p8-2.el6.centos.i686

ntp-4.2.4p8-2.el6.centos.i686

اگر در خروجی بسته های زیر نشان داده نشد برای نصب آن در توزیع های مبتنی بر Redhat از دستور زیر استفاده کنید.

yum install ntp

نخستین کاری که باید انجام داد اضافه کردن آدرس دلخواه که می تواند منبعی از روی اینترنت یا سرویس بر روی شبکه داخلی باشد. با ویرایشگر vi فایل etc/ntp.conf/ را باز کنید و خطوطی که در زیر می بینید را می بنید با قرار دادن  # در ابتدای خطشان، آنها را Comment کنید. البته این کار برای هر توزیع دیگری با کامنت کردن آدرس های پیش فرض قابل انجام دادن است.(در زیر خطوطی که باید کامنت شوند و در شکل پایین کامنت شده آنها را می بینید)

server 0.centos.pool.ntp.org

server 1.centos.pool.ntp.org

server 2.centos.pool.ntp.org

\"\"

پس از کامنت کردن آن باید آدرسی که می خواهید بعنوان منبع همزمان سازی زمان توسط سرور ntp استفاده شود را به انتهای فایل بالا اضافه کنید. سایت pool.ntp.org دارای ntp سروهای فعال برای نقاط گوناگون است. بطور مثال برای ایران می توانید از یکی از سرور های زیر استفاده کنید.

server 0.asia.pool.ntp.org

server 1.asia.pool.ntp.org

server 2.asia.pool.ntp.org

server 3.asia.pool.ntp.org

یا اینکه از هر آدرس دیگری مانند 212.65.10.1 نیز که دلخواه خودتان است استفاده کنید. پس از افزودن آدرس به انتهای فایل، فایل را ذخیره کنید.دومین گام ویرایش فایل etc/ntp/ntpservers/ است. با ویرایشگر vi آنرا بازکنید و دوباره آدرسی که در مرحله قبل وارد کردید را در این فایل هم وارد کنید..

vi /etc/ntp/ntpservers

و برای آخرین گام باید بصورت فرمت زیر آدرس را که در مراحل قبل استفاده کردید در فایل step-tickers وارد کنید. ابتد با دستور زیر فایل را باز کنید.

vi /etc/ntp/step-tickers

و بصورت فرمت زیر آدرس را وارد کنید.

server IP_ADDRESS

بطور مثال آدرس 212.65.10.1 را وارد کنید.

service 212.65.10.1

سپس به ترتیب دستور های زیر را برای فعال کردن سرویس در زمان بوت شدن و ورود به سطوح اجرایی و start شدن سیستم استفاده کنید.

chkconfig ntp on

etc/init.d/ntpd start/

همچنین با  دستور های زیر به ترتیب سرویس را restart و stop کنید. برای مشاهده وضعیت سرویس از آخرین دستور استفاده کنید.

etc/init.d/ntpd restart/

etc/init.d/stop/

etc/init.d/ntpd status/

خروجی آخرین دستور بالا در صورت فعال بودن سرویس چیزی شبیه به زیر است.

ntpd (pid  3680) is running

باید فایروال سرور ntp را  تنظیم کنیم. در خط فرمان هر یک از دستور های زیر را وارد کنید.

iptables -I OUTPUT -p udp -m udp -m multiport –dports 123 -m state –state NEW -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p udp -m udp -m multiport –dports 123 -m state –state NEW -j ACCEPT

سپس دو خط زیر را به فایل etc/sysconfig/iptables/ اضافه کنید.( دقت کنید به خاطر فارسی بودن ورد پرس علامت – در انتهای خطوط زیر باید ابتدای هر خط و قبل I قرار بگیرند)

-I OUTPUT -p udp -m udp -m multiport –dports 123 -m state –state NEW -j ACCEPT

-I INPUT -p udp -m udp -m multiport –dports 123 -m state –state NEW -j ACCEPT

تنظیم کلاینت ها و دیگر Node ها :

با استفاده از crontab و وارد کردن خط زیر، طوری کلاینت را تنظیم می کنیم که هر دقیقه با سرویس دهنده ntp همزمان سازی زمان را انجام دهد.

\"\"

192.168.1.5 آدرس سرویس دهنده ntp در شبکه است. دستور ntpdate برای تنظیم زمان و تاریخ توسط NTP استفاده می شود. دستور ntpdate بصورت محلی تاریخ و زمان را توسط سرویس دهنده ntp و با استفاده از آدرس آن که در شکل بالا با استفاده از سوئچ u- تنظیم می کند. می توان دستور را برای تنظیم زمان و تاریخ بصورت دستی یا بصورت یک اسکریپت در زمان startup شدن سیستم استفاده کرد و زمانی مفید است پیش از فعال شدن فرایند ntpd زمان و تاریخ را تنظیم کنیم. همچنین می توانیم مانند شکل بالا با استفاده از برنامه crom مانند بالا استفاده کنیم. برای مطالعه راهنمای دستور، man ntpdate را اجرا کنید.برچسب ها : , , , , , ,