منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی RMAN

برای پیکربندی محیط RMAN پارامتر های پیکربندی (RMAN Configuration Parameters) وجود دارند. اوراکل بطور پیش مقادیر مناسبی را اختصاص داده اما می توانید بر حسب نیاز آنها را تغییر دهید. بطور مثال پارامتری برای تعیین دیوایس پش فرض که پشتیبان ها بر روی آن انجام می گیرند. در این پست این پارامتر های پیکربندی را بطور خلاصه توضیح داده و چگونگی نمایش مقادیر پیش فرض آنها و همچنین تغییر آنها و بازگرداندن آنها به مقدار پیش فرض شان گفته خواهد شد.نخست لازم است که به RMAN متصل شوید و بر روی پایگاه داده هدف پارامتر ها و مقادیر پیش فضر آنها را با دستور ;SHOW ALL ببینید. توجه کنید تمامی دستور های محیط RMAN با یک سمی کالن (;) تمام می شوند.برای اتصال به پایگاه داده هدف به یکی از روش زیر عمل کنید.

/ rman target

دستور بالا را از خط فرمان سیستم عامل اجرا کنید. ولی می توانید تنها دستور rman را در خط فرمان سیستم عامل اجرا کرده و پس از وارد شدن به محی RMAN و در جلوی اعلان <RMAN دستور زیر را وارد کنید.

/ RMAN> connect target

دستور ;SHOW ALL تمامی پارامتر ها به همراه مقادیر پیشفرض شان را نشان می دهد.

;show all

برای نشان دادن مقدار یک پارامتر خاص از دستور show به همراه نام آن پارامتر استفاده کنید.

;show PARAMETER_NAME

;shwo retentionpolicy

برای تغییر مقدار پارامتر ها از دستور CONFIGURE به همراه نام آن پارامتر استفاده می کنیم. هر پارامتری نوعی از مقدار را می گیرند. بطور مثال پارامتر CONTROLFILE AUTOBACKUP مقادیر yse و no می گیرد. (خواندن مطلب مرتبط).

;configure PARAMETER_NAME VALUE

بطور مثال برای پارامتر CONTROLFILE AUTOBACKUP به صورت زیر عمل کنید.

;CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON

برای بازگرداندن پارامتر به مقدار پیشفرض از دستور CONFIGURE به همراه عبارت CLEAR به جای مقدار استفاده کنید. دستور های زیر برای بازگرداندن چندین پارامتر به مقدار پیشفرض را نشان می دهد.

;CONFIGURE RETENTION POLICY CLEAR

;CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION CLEAR

;CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE CLEAR

;CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP CLEAR

;CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK CLEAR

 ;CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE SBT CLEAR

;CONFIGURE DEVICE TYPE DISK CLEAR

;CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK CLEAR

;CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE SBT CLEAR

;CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK CLEAR

;CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE SBT CLEAR

;CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK CLEAR

;CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE SBT CLEAR

;CONFIGURE MAXSETSIZE CLEAR

;CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME CLEARبرچسب ها : , , , ,