منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چرا نباید خروجی ls را تجزیه کنید؟


فرمان ‎ls(1)‎ برای نشان دادن صفات یک فایل منفرد به شما(حداقل در برخی حالت‌ها) نسبتاً مناسب است، اما وقتی از آن تقاضای یک لیست از فایلها را دارید، مشکل عظیمی وجود دارد: یونیکس در نام فایل تقریباً هر کاراکتری، از جمله فضای سفید، سطر جدید، علامت لوله(pipe)، و تقریباً هر مورد دیگری را که شما همیشه به عنوان جدا کننده استفاده می‌کنید، به استثنای NUL مجاز می‌داند. طرح‌های پیشنهادی برای کنار گذاشتن و اصلاح این مطلب داخل POSIX وجود دارد، اما در مواجه با موقعیت جاری، آنها کمکی نخواهند بود (همچنین صفحه چگونه به طور صحیح با نام فایلها رفتار کنیم را ببینید).

ادامه مطلب