منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه در اوراکل محل Server parameter file را پیدا کنیم

یک instance را با تنظیم کردن پارامتر ها، پیکبرندی می کنیم. view به نام v$parameter اطلاعاتی از پارامتر های تنظیم شده برای instance را نشان می دهد. پارامتر فایل ها که بصورت باینری هستند و تنها توسط خود اوراکل قابل خواندن است Server Parameter File نامیده می شوند و نام فایل آنها SPFILE.ora است.زمانی که یک instance شروع به start شدن،initialization parameters از یک فایل را می خواند. پس این فایل ها شامل پارامتر های initialization هستند و در صورت عدم وجود یک initialization parameter در این فایل ها، اوراکل از مقدار پیش فرض آن استفاده می کند.

desc v$parameter

در لینوکس

بصورت پیش فرض در مسیر زیر قرار دارد :

ORACLE_HOME/dbs/directory$

هنگامی که اوراکل را START می کنید، سعی در خواندن از مسیر های زیر دارد:

  • مسیر نخست : نام آن بصورت spfile<SID>.ora است و SID از متغیر ORACLE_SID گرفته می شود. اوراکل ابتدا به دنبال فایل زیر می گردد و درصورت پیدا نکردن فایل زیر، به دنبال آن در دومین مسیر می گردد. فایل بصورت باینری می باشد.

ORACLE_HOME/dbs/spfile<SID>.ora$

  • مسیر دوم : نام فایل بصورت spfile.ora است. در صورتی که اوراکل فایل را پیدا نکند، در سومین مسیر به دنبال آن می گردد. فایل بصورت باینری می باشد.

ORACLE_HOME/dbs/spfile.ora$

  • مسیر سوم : نام فایل بصورت init<SID>.ora است و SID از متغیر ORACLE_SID گرفته می شود. این فایل برخلاف دو فایل بالا که بصورت باینری بودند، یک فایل متنی ساده و بصورت Read only می باشد. (PFILE گفته شده در این لینک)

ORACLE_HOME/dbs/init<SID>.ora$

در ویندوز

بصورت پیشفرض در مسیر زیر قرار دارد

ORACLE_HOME\database\directory

هنگامی که اوراکل را START می کنید، سعی در خواندن از مسیر های زیر دارد:

  • مسیر نخست :نام آن بصورت spfile<SID>.ora است و SID از متغیر ORACLE_SID گرفته می شود. اوراکل ابتدا به دنبال فایل زیر می گردد و درصورت پیدا نکردن فایل زیر، به دنبال آن در دومین مسیر می گردد. فایل بصورت باینری می باشد.

ORACLE_HOME\database\spfile<SID>.ora

  • مسیر دوم : نام فایل بصورت spfile.ora است. در صورتی که اوراکل فایل را پیدا نکند، در سومین مسیر به دنبال آن می گردد. فایل بصورت باینری می باشد.

ORACLE_HOME\database\spfile.ora

  • مسیر سوم : نام فایل بصورت init<SID>.ora است و SID از متغیر ORACLE_SID گرفته می شود. این فایل برخلاف دو فایل بالا که بصورت باینری بودند، یک فایل متنی ساده و بصورت Read only می باشد. (PFILE گفته شده در این لینک)

ORACLE_HOME\database\init<SID>.ora

همچنین می توانید از پارامتر spfile محل قرار گیری آن را مشخص کنید.

show parameters spfile

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– ——————————
spfile string C:\APP\AMIR\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFILEORCL.ORAبرچسب ها : , , , ,