منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه شماره پورت Apache را تغییر بدهیم

شماره پورت پیشفرض Apache یا هر وب سرور دیگری 80 است. وب سرور ها درخواست های کلاینت ها را از طرف کلاینت ها بر روی پورت 80 گوش می دهند. اگر آدرس وب سرور را در مرورگر کلاینت وارد کنید نیازی به تعیین شماره پورت نیست ولی اگر پورت را تغییر دهید یا شماره پورت دیگری هم تعریف کرده باشید باید بصورت websrv_ip_addr:port یا websrv_domain_name:prt به وب دسترسی پیدا کنید. برای تغییر یا تعریف شماره پورت جدید از پارامتر Listen در فایل httpd.conf استفاده می کینم. با ویرایشگر دلخواه مانند vi فایل را باز کنید

httpd.conf path in Redhat/CentOS/Fedora

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

سپس پارامتر Listen را پیدا کنید. خواهید دید که بصورت زیر پورت پیشفرض 80 تعیین شده است.

Listen 80

برای تعریف یک پورت جدید مانند 8010 و در صورتی که پورت (در اینجا 8010) در اختیار سرویس دیگری نباید، مانند بالا یک پارامتر جدید Listen تعریف کنید :

Listen 8010

از این پس برای دسترسی به Web Page در یک وب سرور با آدرس 192.168.1.100 باید بصورت زیر به آن دسترسی پیدا کنید

192.168.1.100:8010

یا اینکه از پورت پیشفرض (یعنی پورت شماره 80) استفاده کنید

192.168.1.100:80

اگر چندین کارت شبکه دارید و یک آدرس را برای پاسخگویی به درخواست های کلاینت ها مشخض کنید، بصورت زیر انجام دهید. با فرض اینکه آدرس 192.168.1.100 یکی از آدرس های از چندین کارت های شبکه باشد، و این آدرس باید بر روی پورت 80 پاسخ کلاینت ها را بدهد و آدرس دیگر 192.168.1.101 و باید روی پورت 810 پاسخ کلاینت ها را بدهد، از فرمت زیر استفاده کنید

Listen 192.168.1.100:80

Listen 192.168.1.101:8010

در مورد توزیع های ابونتو و دبیان تمامی موارد مانند بالا هستند ولی با این تفاوت که پارامتر Listen و مقدار آن را باید در فایل port.conf از مسیر زیر وارد کنید.

vi /etc/apache2/ports.conf

OR

vi /etc/apache2/ports.conf

پس از تغییرات بالا، می بایست با دستور زیر سرویس Apache را restart کنید.

Restart apache daemon in Red hat and other Red hat  based Linux Distro

etc/init.d/httpd restart/

Restart apache daemon in Debian/Ubuntu

etc/init.d/apache2 restart/

از دستور زیر می توانید برای پیدا کردن شماره پورت وب سرور در توزیع های مبتنی بر Redhat استفاده کنید

egrep -iw –color=auto ‘^Listen’ /etc/httpd/conf/httpd.conf

OUTPUT

Listen 80
Listen 8010

و با دستوور زیر بررسی می کنیم آیا وب سرور بر روی پورت های تنظم شده، گوش می دهد.

netstat -tulpn | grep httpdبرچسب ها : , , , , , , ,