منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه می توانم تاثیرات پیاده سازی پیشنهادات را بر روی پایگاه داده بررسی کنم؟

برای بررسی تاثیرات پیاده سازی پیشنهادات Space Advisor در پایگاه داده خود، می توانید از روش های زیر استفاده کنید: 1. بررسی فضای دیسک: پس از پیاده سازی پیشنهادات Space Advisor، می توانید با استفاده از دستورات SQL مربوط به پایگاه داده، فضای ذخیره سازی پایگاه داده را بررسی کنید. برای مثال، با استفاده از دستور زیر می توانید فضای دیسک مورد استفاده پایگاه داده خود را بررسی کنید: ```` SELECT tablespace_name, sum(bytes) / 1024 / 1024 as "Size (MB)", sum(maxbytes) /