منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه می توانم Space Advisor را برای بهینه سازی فضای ذخیره سازی در پایگاه داده خود استفاده کنم؟

برای استفاده از Space Advisor در پایگاه داده خود به صورت زیر عمل کنید: 1. مطمئن شوید که AUTO_SPACE_ADVISOR_JOB_PROC در پایگاه داده شما فعال است و زمانبندی آن تنظیم شده است. برای بررسی این مورد، می توانید از دستور زیر استفاده کنید: ```` SELECT job_name, state FROM dba_scheduler_jobs WHERE job_name = 'AUTO_SPACE_ADVISOR_JOB_PROC'; ``` اگر وضعیت کار "ENABLED" باشد، AUTO_SPACE_ADVISOR_JOB_PROC فعال است.