منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کتاب های درسی و دنیای متن باز

در حال حاضر شرکت‌های مختلفی در حال رقابت برای دیجیتالی کردن کتب درسی و غیر درسی هستند و یکی از رویکردهایی که امروزه می‌تواند تحولی در مدل سنتی و تجاری فروش کتب ایجاد کند توزیع و نشر متن باز است.