منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کلیدهای میان‌بر ترمینال

<p>از آن جهت که زمان کار با ترمینال ارتباط شما بیشتر با صفحه‌کلید (Keyboard) است دانستن کلیدهای میان‌بر (‌‌Shortcut) در رابط کاربری ترمینال لینوکس بسیار مهم و قابل استفاده است.</p> <p>در اینجا لیستی از این میان‌برها را ذکر می‌کنیم که نوشتن دستورات در خط فرمان لینوکس را برای شما تسریع و راحت می‌کنند.</p> <p>میان‌برهای زیر تقریبا عمومی هستند و در تمامی توزیع‌ها قابل استفاده هستند.</p> <p>اول از همه اگر در محیط گرافیکی هر یک از توزیع‌های لینوکس هستید و می‌خواهید ترمینال را بیاورید از کلیدهای <strong>Ctrl + Alt +T</strong> استفاده کنید.</p> <p><strong>Enter</strong> - اجرای دستور (بعد از نوشتن هر دستور با فشردن کلید اینتر دستور شما اجرا می‌شود)</p> <p><strong>Up Arrow (جهت‌نمای بالا)</strong> - نمایش دستو قدیمی‌تر</p> <p><strong>Down Arrow (جهت‌نمای پایین)</strong> - نمایش دستور جدیدتر (هنگامی که از جهت‌نمای بالا استفاده کردید جهت‌نمای پایین دستور قبل را نمایش می‌دهد)</p> <p><strong>Left Arrow (جهت‌نمای چپ)</strong> - جابجایی اشاره‌گر در متن دستور به سمت چپ</p> <p><strong>Right Arrow (جهت‌نمای راست)</strong> - جابجایی اشاره‌گر در متن دستور به سمت راست</p> <p><strong>Backspace</strong> - حذف کاراکتر قبل از اشاره‌گر</p> <p><strong>Delete</strong> - حذف کاراکتر بعد از اشاره‌گر</p> <p><strong>Ctrl + R</strong> - جست‌وجو دستور</p> <p><strong>Ctrl + Z</strong> - توقف اجرای دستور جاری (شروع دوباره با <strong>fg</strong> برای دستورات پیش‌زمینه و <strong>bg</strong> برای دستورات پس‌زمینه)</p> <p><strong>Ctrl + C</strong> - لغو و توقف کامل دستور جاری</p> <p><strong>Ctrl + L</strong> - پاک کردن صفحه‌نمایش ترمینال و شروع خط جدید از سطر اول</p> <p><strong>Esc + .</strong> - آخرین ورودی از دستور قبلی را نمایش می‌دهد تا بعد از ویرایش اجرا کنید</p> <p><strong>Ctrl + A</strong> - بردن اشاره‌گر به شروع دستوری که در آن لحظه می‌نویسید</p> <p><strong>Ctrl + E</strong> - بردن اشاره‌گر به پایان دستوری که در آن لحظه می‌نویسید</p> <p><strong>Ctrl + U</strong> - بریدن (Cut) تمام کاراکترهای قبل از اشاره‌گر و ذخیره آن برای اینکه بعدا در جایی  بچسبانید (Paste)</p> <p><strong>Ctrl + K</strong> - بریدن (Cut) تمام کاراکترهای بعد از اشاره‌گر و ذخیره آن برای اینکه بعدا در جایی  بچسبانید (Paste)</p> <p><strong>Ctrl + T</strong> - جابجایی دو کاراکتر قبل و بعد از اشاره‌گر با هم</p> <p><strong>Ctrl + W</strong> - حذف کلمه بعد از اشاره‌گر در خط جاری که در حال ویرایش آن هستید</p> <p><strong>Ctrl + D</strong> - بیرون رفتن از جلسه جاری (خروج از حساب کاربری جاری که با آن در محیط ترمینال کار می‌کنید)</p>برچسب ها :