منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کمی بیشتر درباره View

مزیت‌های View

1 . می‌توان پرس و جوی پیچیده پیاده‌سازی کرد. 2 . ارتباط مستقیم کاربران را با جداول حذف کرد.

ورود داده در View

SQL> CREATE TABLE TBL1(ID NUMBER, NAME VARCHAR2(20));
Table created.
SQL> CREATE VIEW V1 AS SELECT * FROM TBL1;
View created.
SQL> INSERT INTO V1(ID, NAME) VALUES(1, 'MAHDI');
1 row created.
SQL> COMMIT;
Commit complete.

س: اگر view ما ترکیبی باشه به چه صورت باید insert را انجام دادا؟

ج: با pl/sql می‌توان insert را انجام داد، چون insert ما باید قاعده view رو رعایت کنه و روی ضرب دکارتی تاثیر نذاره

س: اگر در دستورمان Aggregate functions داشته باشیم(توابعی مانند Sum و Countو...) می‌توان با view از آنها استفاده کرد؟

ج: خیر

ادامه مطلب