منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کنترل بر روی میزکار KDE با kiosktool

kiosktool ابزاری مدیریتی برای کنترل بر روی میزکار KDE که می توان با آن محدودیتی هایی را به ازای کاربر یا گروهی از کاربران اعمال نمود. بطور مثال می توان دسترسی به خط فرمان محیط KDE را برای کاربر یا گروهی خاص محدود یا دکمه های Logout را برای کاربری نشان داده نشود. سه سطح محدود کننده Menu, Desktop و General توسط این ابزار قابل اعمال است. برای نصب آن در openSUSE (نیاز به وجود میزکار KDE می باشد.) به صورت زیر است.

zypper -n install kiosktool #install on opensuse

پس از نصب و اجرای برنامه پنجره زیر باز خواهد شد. در پنجره شکل زیر می توانید پروفایلی تعریف کرده (توسط Add New Profile) و تنظیمات لازم در سه سطح گفته شده در بالا را (توسط Setup Profile) به پروفایل اعمال کرد. در نهایت کاربر یا گروهی از کاربران را برای عضویت در پروفایل و اعمال تنظیمات اختصاص داده شده به آنها تعیین ( توسط Assign Profile) کرد.

مانند شکل زیر پنجره Add New Profile نشان داده شده است. تمامی موارد مشخص و واضح هستند.

پس از اعمال تغییرات روی Save کلیک کنید. در پنجره شکل 1، پروفایل مورد نظر را انتخاب و سپس روی Setup Profile کلیک کنید تا پنجره ای مانند شکل زیر باز شود. در شکل زیر می توانید با انتخاب هر گزینه سطحی از محدودیت ها را برای پروفایل مشخص کنید.

هر کدام از سطوح گزینه هایی برای اعمال تغییرات را در سطح میزکار KDE در دسترس قرار می دهند که با انتخاب هر سطح و سپس انتخاب هر گزینه به پروفایل مورد نظر اختصاص داده خواهد شد. هر گزینه ای را که انتخاب می کنید در پایین پنجره توضیحی از عملکرد آن نیز نشان داده می شود.

پس از انتخاب و اختصاص محدودیت ها به پروفایل مورد نظر، در پنجره شکل 1 روی Assign Profile کلیک کرده تا مانند شکل زیر کاربر یا گروهی از کاربران را اختصاص دهید.برچسب ها : , ,