منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گروه‌بندی اقلام داخل یک فایل


چطور می‌توانم اقلام را گروه‌بندی نمایم(در یک فایل با پیشوندهای مشترک)؟

چنان که شخصی بخواهد این فایل را:

  foo: entry1
  bar: entry2
  foo: entry3
  baz: entry4

تبدیل کند به این

  foo: entry1 entry3
  bar: entry2
  baz: entry4

دو روش ساده عمومی برای انجام این کار وجود دارد:

 1. مرتب نمودن فایل، و سپس تکرار روی آن، جمع آوری مدخل‌ها تا موقعی که پیشوند تغییر کند، و سپس چاپ مدخل‌های جمع آوری شده با پیشوند قبلی
 2. تکرار روی یک فایل، جمع آوری مدخل ها برای هر پیشوند در یک آرایه شاخص‌گذاری شده با پیشوند

یک پیاده‌سازی اساسی از روش a در bash:

old=xxx ; stuff=
(sort file ; echo xxx) | while read prefix line ; do 
    if [[ $prefix = $old ]] ; then
        stuff="$stuff $line"
    else
        echo "$old: $stuff"
        old="$prefix"
        stuff=
    fi
done 

و یک پیاده‌سازی اساسی از روش b در awk، با استفاده از آرایه چند بعدی:

  {
   a[$1,++b[$1]] = $2;
  }

  END {
   for (i in b) {
    printf("%s", i);
    for (j=1; j<=b[i]; j++) {
     printf(" %s", a[i,j]);
    }
    print "";
   }
  }

نوشته شده به صورت یک سطر دستور مفصل در پوسته:

  awk '{a[$1,++b[$1]]=$2} END {for (i in b) {printf("%s", i); for (j=1; j<=b[i]; j++) printf(" %s", a[i,j]); print ""}}' file

پرسش و پاسخ 57 آخرین ویرایش ‎ 2012-03-29 20:36:56 ‎ توسط ormaaj)