منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گزارش جلسه ۱۳۱م گروه کاربران

این جلسه در روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۸ با حضور اعضای گروه در محل جدید برگذاری جلسات آغاز شد. هدف از برگذاری این جلسه بررسی نحوه برگذاری جلسات با توجه به مهیا شدن مکان آموزشی مناسب برای برگذاری جلسات  گروه به صورت دائم بود.

با توجه به نظر اعضا و راهبران حاضر در جلسه، بنا بر این شد که جلسات گروه هر دو هفته یکبار با تکیه بر ارائه موضوعات آموزشی در جلسه تشکیل شود و هر زمان که ارائه‌های مناسب تکمیل شد، یک جلسه گروهی بزرگ با ساختار همایش‌های گروه، توسط گروه برگذار شود

طبقه‌بندی: برچسب ها : , ,