منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گوگل اینترنت را از طریق بالون‌ها ارائه می‌دهد

به ازای هر سه نفر، دو نفر به اینترنت ارزان و پر سرعت دسترسی ندارند. این گفته گوگل است و به خاطر این گوگل پروژه‌‌ای به نام لون را راه‌انداخته تا بوسیله بالون‌های هوای داغ پوشش اینترنت را به تمام کره زمین برساند و در نیوزلند به طور آزمایشی با استفاده از یک بالون ۵۰ کاربر را تحت پوشش شبکه خود قرار داده‌اند.

منبع اصلی خبر