منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

گیمپ (بینستاک بخش سوم اضافه شد)

به کارگیری گیمپ- بخش اول- پنجره و زبانه- فرمت پی دی اف از بخش دوازدهم مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/4hD94h7kwrz6QptWBJyudH

به کارگیری گیمپ – بخش دوم – تصحیح رنگ- فرمت پی دی اف از بخش سیزدهم مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/41Si4MQ753d6Ck9VMkPMjp

به کارگیری گیمپ – بخش سوم – ابزار های انتخاب – فرمت PDF از بخش چهاردهم مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/7Vhg6OnaYyM9kYt5cEVxtX

به کارگیری گیمپ – بخش چهارم – لایه ها – فرمت پی دی اف از بخش پانزدهم مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/2Bl5ZlNfEkfwGIk6lcTAtS

به کار گیری گیمپ- بخش پنجم- اندازه ها و کرپ کردن- فرمت پی دی اف از بخش شانزدهم مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/6s4lIVRzJGT58jz9ggHJUD

به کارگیری گیمپ – بخش ششم حذف سرخی چشم، Healing tool و Clone tool  از بخش هفدهم مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/04DH2JE40ezlUgv4rLt07Y

به کارگیری گیمپ- بخش هفتم – فیلتر ها- فرمت PDF از بخش هجدهم مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/7Lg688XcLXhLjDw44Jneit

به کارگیری گیمپ – بخش هشتم – مرور هفت بخش قبلی- فرمت PDF  از بخش نوزدهم مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/6cxPmk7LU8zXbYNqCPSD6R

روتوش دیجیتالی تصاویر در گیمپ – بخش نخست – فرمت PDF از بخش ۳۴ مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/33E9kMo3vNtEdgvvahPetu

روتوش دیجیتالی تصاویر در گیمپ – بخش دوم – فرمت PDF از بخش ۳۵ مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/4sjIopHM7MjRNAnx654Dqt

روتوش دیجیتالی تصاویر در گیمپ – بخش سوم – فرمت PDF از بخش ۳۶ مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/6t7rbPNB6sUCEjCAoZuxSx

گیمپ – بینستاک -بخش نخست – فرمت PDF از بخش ۶۰ مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/0ks6Fp48IL6tHmjdPCEKlj

گیمپ – بینستاک – بخش دوم – فرمت PDF از بخش ۶۱ مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/7RRqXa6xtIjxzfdw74YUa3

گیمپ - بینستاک - بخش سوم - فرمت PDF از بخش ۶۲ مجله ی حلقه ی کامل

PDF

گیمپ – عکس رترو – فرمت pdf از بخش ۶۳ مجله ی حلقه ی کامل

http://ubuntuone.com/5zb6fpsLYQzYmtzRnrkHd2

 

این سری مقاله ها را من از مجلّه ی حلقه ی کامل ترجمه کردم.

http://www.fullcirclemagazine.org

 برچسب ها :