منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

یافت مقاله های علمی جدید با ابزار هوش مصنوعی

یافت مقاله های علمی جدید با ابزار هوش مصنوعی

Nikkhah99

در حدود دو میلیون مقاله علمی هر ساله منتشر می شود. در بین سیل مقاله های منتشر شده، مسلم است که بسیاری از مقالات و پژوهش ها در مورد موضوعات مورد نظرمان را از دست می دهیم. هوش مصنوعی سعی کرده است با استفاده از خزنده وب یا web crawling این کار را برای ما انجام دهد.