منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

۱۰ کاربرد مفید دستور (du (Disk Usage برای فضای استفاده شده‌ی فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

(du (Disk Usage یک دستور استاندارد در Unix/Linux می‌باشد که برای چک کردن اطلاعات فضای استفاده شده‌ی فایل‌ها و دایرکتوری‌ها در یک ماشین استفاده می‌شود.دستور du پارامترهای بسیار زیادی دارد که می‌توان نتیجه‌ها را در فرمت‌های زیادی بدست آورد.همچنین دستور du اندازه فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را به صورت بازگشتی نمایش می‌دهد.

این مقاله ۱۰ کاربرد مفید دستور du را با مثال توضیح می‌دهد ،که ممکن به شما در پیدا کردن اندازه فایل‌ها و دایرکتوری‌ها در لینوکس کمک کند.اطلاعات فراهم شده در این مقاله از صفحه‌ی man در دستور du گرفته شده است.

همچنین بخوانید:

۱-برای پیدا کردن خلاصه‌ی فضای استفاده شده در درخت دایرکتوری /home/tazik و هر یک از زیر دایرکتوری آن دستور زیر را وارد کنید:

[tazik@tazik ~]$ du /home/tazik/

24 /home/tazik/.cache/mozilla/firefox/xehc2ko5.default/Cache/F/18
40 /home/tazik/.cache/mozilla/firefox/xehc2ko5.default/Cache/F/0E
316 /home/tazik/.cache/mozilla/firefox/xehc2ko5.default/Cache/F
188 /home/tazik/.cache/mozilla/firefox/xehc2ko5.default/Cache/3/95
116 /home/tazik/.cache/mozilla/firefox/xehc2ko5.default/Cache/3/11
184 /home/tazik/.cache/mozilla/firefox/xehc2ko5.default/Cache/3/A5
40 /home/tazik/.cache/mozilla/firefox/xehc2ko5.default/Cache/3/9A

خروجی دستور بالا ،شماره‌ی بلاک دیسک را در دایرکتوری /home/tazik/ به همرای زیر دایرکتوری آن نشان می‌دهد.

۲-استفاده از آپشن -h با دستور du نتیجه را به صورت کاملاً قابل فهم نمایش می‌دهد.یعنی شما می‌توانید اندازه‌ها را به صورت Bytes, Kilobytes, Megabytes, Gigabytes ببینید.

[tazik@tazik ~]$ du -h /home/tazik/

1.1M /home/tazik/.config/Clementine
81M /home/tazik/.config
170M /home/tazik/tmp_Dexter.S08E06__MkvDL.mkv
8.0K /home/tazik/.mplayer
32K /home/tazik/.filezilla
872K /home/tazik/.gstreamer-0.10
8.0K /home/tazik/.local/share/desktop-directories

3-برای دیدن خلاصه‌ی اندازه کل فضای استفاده شده یک دایرکتوری از آپشن -s مانند زیر استفاده کنید:

[tazik@tazik ~]$ sudo du -sh /home/tazik/
[sudo] password for tazik:
3.8G /home/tazik/

4-استفاده از پرچم -a با دستور du فضای استفاده شده همه‌ی فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را نمایش می‌دهد.

[tazik@tazik ~]$ sudo du -a /home/tazik/

12 /home/tazik/.bash_history
5092 /home/tazik/Pictures/SAM_0781.JPG
20 /home/tazik/Pictures/tel-bank.png
4 /home/tazik/Pictures/ok/.directory
8 /home/tazik/Pictures/ok
4 /home/tazik/Pictures/.directory
5128 /home/tazik/Pictures

۵-استفاده از پرچم -a همراه با -h فضای استفاده شده‌ی همه‌ی پوشه‌ها و فایل‌ها را به صورت کاملاً قابل فهم نمایش می‌دهد.فهمیدن خروجی زیر که به Kilobytes, Megabytes نمایش داده شده است خیلی آسانتر است.

[tazik@tazik ~]$ sudo du -ah /home/tazik/

4.0K /home/tazik/Downloads/paktahn/src/src/customizepkg.lisp
4.0K /home/tazik/Downloads/paktahn/src/src/term.lisp
45M /home/tazik/Downloads/paktahn/src/src/paktahn
4.0K /home/tazik/Downloads/paktahn/src/src/checksums.lisp
4.0K /home/tazik/Downloads/paktahn/src/src/paktahn.asd
12K /home/tazik/Downloads/paktahn/src/src/pkgbuild.lisp
4.0K /home/tazik/Downloads/paktahn/src/src/readline.lisp

۶-برای فهمیدن فضای استفاده شده‌ی درخت دایرکتوری همراه با زیر درخت‌های آن به صورت بلاک‌ها Kilobyte از -k استفاده کنید (اندازه را در واحد ۱۰۲۴ بایت نمایش می‌دهد).

[tazik@tazik ~]$ sudo du -k /home/tazik/

4 /home/tazik/.local/share/local-mail/outbox/new
16 /home/tazik/.local/share/local-mail/outbox
112 /home/tazik/.local/share/local-mail
151744 /home/tazik/.local/share
151748 /home/tazik/.local
20 /home/tazik/conky/conky/images/c2/full
52 /home/tazik/conky/conky/images/c2
56 /home/tazik/conky/conky/images

۷-برای دیدن فضای استفاده شده‌ی درخت دایرکتوری به همراه زیر درخت‌های آن به صورت(Megabytes (MB از آپشن -mh مانند زیر استفاده کنید.پرچم -m بلاک‌ها را در واحد MB می‌شمارد -h آن را قابل خواندن برای انسان می‌کند.

[tazik@tazik ~]$ sudo du -mh /home/tazik/

8.0K /home/tazik/Pictures/ok
5.1M /home/tazik/Pictures
4.0K /home/tazik/.gnupg/private-keys-v1.d
12K /home/tazik/.gnupg
23M /home/tazik/Documents/Factor
4.0K /home/tazik/Documents/chanel/PVRS
12M /home/tazik/Documents/chanel
35M /home/tazik/Documents
3.7G /home/tazik/

۸-پرچم -c کل فضای استفاده شده‌ی دیسک را نمایش می‌دهد.اگر دایرکتوری شما ۳٫۶G فضا می‌گیرد ،در آخرین خط خروجی نمایش داده می‌شود.

[tazik@tazik ~]$ sudo du -ch /home/tazik/

8.0K /home/tazik/Pictures/ok
5.1M /home/tazik/Pictures
4.0K /home/tazik/.gnupg/private-keys-v1.d
12K /home/tazik/.gnupg
23M /home/tazik/Documents/Factor
4.0K /home/tazik/Documents/chanel/PVRS
12M /home/tazik/Documents/chanel
35M /home/tazik/Documents
3.6G /home/tazik/
3.6G total

۹-دستور زیر فضای مورد استفاده‌ی همه‌ی فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را محاسبه می‌کند و نمایش می‌دهد اما فایلی که به عنوان پترن داده می‌شود را استثناء قایل می‌شود.دستور زیر فایل “.txt” را در محاسبه‌ی اندازه‌ی کل دایرکتوری استثناء قایل می‌شود.این یک روشی است که شما می‌توانید هر فرمت فایلی را با استفاده از پرچم “-–exclude“ مستثنی شوید.خروجی زیر فایل‌های txt داخلش نیست.

[tazik@tazik ~]$ sudo du -ah --exclude="*.txt" /home/tazik/

12K /home/tazik/.gnupg
16K /home/tazik/Documents/2.odt
20M /home/tazik/Documents/Factor/factor.png
2.3M /home/tazik/Documents/Factor/factor0003.png
4.0K /home/tazik/Documents/Factor/.directory
52K /home/tazik/Documents/Factor/mail.google.com.png
23M /home/tazik/Documents/Factor
52K /home/tazik/Documents/Untitled 1.odt
108K /home/tazik/Documents/verb+ing.odt

۱۰-برای نمایش فضای استفاده شده بر اساس زمان ،از پرچم –time همانطور که نشان داده شده است استفاده کنید.

[tazik@tazik ~]$ sudo du -ha --time /home/tazik/

132K 2013-06-07 13:25 /home/tazik/Documents/chanel/s3f0d000_CHk9k9wifi.bin
44K 2013-06-07 13:24 /home/tazik/Documents/chanel/s3f0d000_CHk9k9wifi.rar
5.9M 2013-05-07 14:37 /home/tazik/Documents/chanel/test_write1.dvr
4.0K 2013-05-07 12:24 /home/tazik/Documents/chanel/PVRS
12M 2013-06-07 13:25 /home/tazik/Documents/chanel
35M 2013-08-09 04:01 /home/tazik/Documents
3.7G 2013-09-13 03:44 /home/tazik/

منبع

cheers!برچسب ها : ,