منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

۱۵ مثال کاربردی برای دستور ls

دستور ls یکی از دستورات پرکاربرد و کاربردی در لینوکس می باشد.من معتقدم اگر قصد استفاده از خط فرمان لینوکس را دارید اولین دستوری که باید یاد بگیرید دستور ls می باشد هرچند ما از خیلی از option های آن استفاده نمی کنیم.در این قسمت من درباره دستور ls و option هایی که بیشترین کاربرد را دارند صحبت خواهم کرد.

۱٫ List Files using ls with no option

ls بدون option فقط لیسیتی از فایلها و پوشه ها را بدون نمایش جزئیاتی مانند:حجم(size) و مجوز(permission) و زمان(time) و تاریخ آخرین تغییرات(modified date) و لینکها(links) و … نمایش میدهد.

# ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos

2. List Files With option –l

ls -l پوشه ها و فایل ها را همراه با size, modified date, time, permission نشان می دهد.

# ls -l
total 32
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Desktop
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Documents
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 26 22:13 Downloads
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Music
drwxr-xr-x. 3 tazik tazik 4096 Dec 18 21:59 Pictures
drwxr-xr-x. 3 tazik tazik 4096 Dec 24 16:32 Public
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Templates
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Videos

3. View Hidden Files

برای نمایش همه فایل ها همراه با فایل های مخفی بدین ترتیب عمل می کنیم:
فایل های مخفی با “.” مشخصاند.

# ls -a
.       Desktop   .goldendict   .orc      Videos
..       .directory  .gstreamer-0.10 Pictures    .VirtualBox
.bash_history .dmrc    .gtkrc-2.0-kde4 .pki      .xine
.bash_logout  Documents  .hplip      Public     .xsession-errors
.bash_profile Downloads  .kde       .pulse     .xsession-errors-:0
.bashrc    .esd_auth  .local      .pulse-cookie
.bluefish   .fonts.conf .mozilla     .purple
.cache     .gconf    .mplayer     Templates
.config    .gimp-2.8  Music      .thumbnails

4. List Files with option -lh

با ترکیب -lh حجم فایل ها کاملا واضح لیست می شوند.

# ls -lh
total 32K
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4.0K Dec 17 19:15 Desktop
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4.0K Dec 17 19:15 Documents
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4.0K Dec 26 22:13 Downloads
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4.0K Dec 17 19:15 Music
drwxr-xr-x. 3 tazik tazik 4.0K Dec 18 21:59 Pictures
drwxr-xr-x. 3 tazik tazik 4.0K Dec 24 16:32 Public
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4.0K Dec 17 19:15 Templates
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4.0K Dec 17 19:15 Videos

5. List Files and Directories with ‘/’ Character at the end

با آپشن -F در دستور ls در آخر همه ی پوشه ها علامت “/” نمایش داده خواهد شد.

# ls -F 
Desktop/ Documents/ Downloads/ Music/ Pictures/ Public/ Templates/ Videos/

6. List Files in Reverse Order

با آپشن -r فایل ها و پوشه ها برعکس نمایش داده می شوند .یعنی اول آخرین فایل نمایش داده می شود.

# ls -r
Videos Templates Public Pictures Music Downloads Documents Desktop

7. Recursively list Sub-Directories

با اجرای این دستور پوشه ها را با محتویات داخلش به صورت درختی لیست می کند.

# ls -R
.:
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos

./Desktop:
Home.desktop trash.desktop

./Documents:

./Downloads:
1287213086_129371206_1-Shoe-Cabinet-with-Sliding-Door-Unit-21-Vision-Home-Expo-Serdang-Raya-1287213086.jpg
PATTINO-GLOSSY-DARK-GREY-SHOE-CABINET-WITH-WOODEN-DRAWER-5830.jpg
waznt-sure-bout-u-before.jpg

./Music:

./Pictures:
smplayer_screenshots

./Pictures/smplayer_screenshots:

./Public:
1              sit3-shine.7.gif
30-Linux-Commands.png    wordpress-uncategorized-1.png
30-Linux-Commands.xcf    wordpress-uncategorized-2.jpg
30-Linux-Commanuds 2.png   wordpress-uncategorized-3.jpg
line.jpg           wordpress-uncategorized-4.jpg
linux-command-1-250x200.jpg wordpress-uncategorized-5.jpg
linux-command-1.jpg     wordpress-uncategorized-6.jpg
linux-penguin.jpg      wordpress-uncategorized.jpg

./Public/1:
footer.png Text File Text File~

./Templates:

./Videos:

8. Reverse Output Order

با اجرای این دستور فایل ها و پوشه ها به ترتیب آخرین زمان تغییرات نمایش داده خواهند شد.

ls -ltr
total 32
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Videos
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Templates
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Music
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Documents
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 17 19:15 Desktop
drwxr-xr-x. 3 tazik tazik 4096 Dec 18 21:59 Pictures
drwxr-xr-x. 3 tazik tazik 4096 Dec 24 16:32 Public
drwxr-xr-x. 2 tazik tazik 4096 Dec 26 22:13 Downloads

9. Sort Files by File Size

با این دستور فایل ها به ترتیب حجم نمایش داده خواهند شد.حجم بیشتر اول نمایش داده می شود.

# ls -lS

total 176
-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log
-rw-r--r--. 1 root root 46701 Jul 31 09:58 index.html
-rw-r--r--. 1 root root 21262 Aug 12 12:42 fbcmd_update.php
-rw-r--r--. 1 root root 11439 Jul 31 02:13 install.log.syslog
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Documents
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Aug 16 02:55 Downloads
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Music
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Public
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 31 02:48 Videos
-rw-------. 1 root root 1586 Jul 31 02:17 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root  683 Aug 19 09:59 0001.pcap

10. Display Inode number of File or Directory

برای دیدن Inode number هم از دستور زیر می توانید استفاده کنید:

 ls -i
131081 Desktop  131082 Downloads 131087 Pictures 131083 Templates
131085 Documents 131086 Music   131084 Public  131088 Videos

11. Shows version of ls command

برای دیدن ورژن دستور ls.

 ls --version 
ls (GNU coreutils) 8.17
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

12. Show Help Page

برای دیدن دفترچه راهنمای ls و option ها هم این دستور را اجرا کنید.

# ls --help

Usage: ls [OPTION]... [FILE]...

13. List Directory Information

با دستور ls -l فایل های داخل پوشه /tmp را می توان لیست کرد.با پارامتر -ld می توان اطلاعات پوشه /tmp را بدست آورد.

 ls -l /tmp/
total 0
drwx------. 2 tazik tazik  80 Dec 27 11:53 kde-tazik
drwx------. 2 tazik tazik 100 Dec 27 16:22 ksocket-tazik
drwx------. 2 tazik tazik 100 Dec 27 11:53 pulse-BjEQsu9zQpsW
srwxrwxr-x. 1 tazik tazik  0 Dec 27 11:53 qtsingleapp-Golden-86bf-3e8
-rw-rw-r--. 1 tazik tazik  0 Dec 27 11:53 qtsingleapp-Golden-86bf-3e8-lockfile
-rw-rw-r--. 1 tazik tazik  0 Dec 27 12:38 qtsingleapp-smplay-ca73-3e8-lockfile
drwx------. 2 tazik tazik  60 Dec 27 11:53 ssh-wUDkKCEFoBkW
drwxrwxrwt. 2 root colord 40 Dec 27 11:53 systemd-private-1F5muP
drwxrwxrwt. 2 root root  40 Dec 27 17:25 systemd-private-7KhcbA
drwxrwxrwt. 2 root root  40 Dec 27 11:53 systemd-private-bdkOIs
drwxrwxrwt. 2 root mysql  40 Dec 27 17:25 systemd-private-KqeR4N
drwxrwxrwt. 2 root mysql  40 Dec 27 18:40 systemd-private-MBxg4X
drwxrwxrwt. 2 root root  40 Dec 27 11:53 systemd-private-R1atiH
drwxrwxrwt. 2 root mysql  40 Dec 27 17:25 systemd-private-Rwydf1
# ls -ld /tmp/
drwxrwxrwt. 20 root root 500 Dec 27 18:41 /tmp/

14. Display UID and GID of Files

با نمایش UID و GID فایل ها و پوشه ها از پارامتر -n با دستور ls استفاده کنید.

# ls -n
total 32
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Desktop
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Documents
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 26 22:13 Downloads
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Music
drwxr-xr-x. 3 1000 1000 4096 Dec 18 21:59 Pictures
drwxr-xr-x. 3 1000 1000 4096 Dec 24 16:32 Public
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Templates
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 4096 Dec 17 19:15 Videos

15. ls command and it’s Aliases

شما می توانید برای دستور ls -l یک shortcut با دستور alias بسازید:

# alias ls=\"ls -l\"

حالا فقط با اجرای دستور ls شما عمل ls -l را مشاهده می کنید.
برای دیدن alias دردسترس روی سیستم خود از دستور alias استفاده کنید:

 alias 
alias egrep=\'egrep --color=auto\'
alias fgrep=\'fgrep --color=auto\'
alias grep=\'grep --color=auto\'
alias l.=\'ls -d .* --color=auto\'
alias ll=\'ls -l --color=auto\'
alias ls=\'ls -l\'
alias which=\'alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde\'

برای پاک کردم alias که قبل ساختیم از این دستور استفاده کنید.

# unalias ls

اگر من چیزی را دراین لیست فراموش کردم شما در قسمت نظرات می توانید این لیست را کاملتر کنید.

Cheers !

منبع : tecmintبرچسب ها : , , , , , ,