منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

۵۵ جایگزین متن باز برای ابزارهای عمومی شبکه

 

نصب و نگهداری شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از فرآیندهای بسیار مهم مطرح شده است. مهندسان و مدیران شبکه های بسیار بزرگ معمولا دانش فنی عمیقی در خصوص چگونگی کار کردن سیستمها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر دارند.

 اما این روزها افراد زیادی شبکه های کوچکی در منازل خود و مشاغل کوچک دارند. آنها معمولا دانش خاصی در این خصوص دارند اما آنها نیاز دارند تا توانایی هایشان برای نصب و رفع اشکال مسائل اجتناب ناپذیر افزایش دهند.

 خوشبختانه، توسعه دهندگان مجموعه کاملی از ابزارهای متن باز را برای کمک به گروه های انجام دهنده کار تولید کرده اند.

 ابزارهای متن باز می‌تواند به شما در طراحی، آزمایش، بکارگیری، مدیریت، مشاهده یا ایمن سازی شبکه کمک کنند.امروزه، ابزارهای شبکه ای متن باز و آزاد محبوب تر از قبل شده اند.

 در این لیست جایگزین های متن باز برای شبکه‌های در سطح بسیار بزرگ و محصولات مصرفی انتخاب و معرفی شوند. همچنین تلاش می شود تا یک ایده کامل از مجموعه کاملی از ابزارهای مرتبط با شبکه موجود را ارائه دهیم.

  

Anti-Spam

1. ASSP جایگزینی برای  

Barracuda Spam and Virus Firewall

 

 

Backup

2. Bacula جایگزینی برای Simpana Backup and Recovery NetVault,

 

 

HP StorageWorks EBS

3. Amanda جایگزینی برای Simpana Backup and RecoveryNetVault,

HP StorageWorks EBS

 

 

 

4. Partimage جایگزینی برای Norton GhostNovaBackup,

McAfee Online Backup

 

Diagramming

5. Dia جایگزینی برای

Microsoft Visio

 

6. GraphViz جایگزینی برای

aiSee

 

 

File Transfer

1.       WinSCPجایگزینی برایCuteFTP,

FTP Commander

 

2.       FileZillaجایگزینی برایCuteFTP,

FTP Commander

 

  

Gateway/Unified Threat Management Appliances

 

  

3.        Endian Firewall Community جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

 

4.       Untangle Lite جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

5.       ClearOS جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

 

Intrusion Detection

 

 

6.       Open Source Tripwire جایگزینی برای

Tripwire

 


 

7.       AFICK جایگزینی برای

Tripwire

 

 

 

IT Inventory Management

 

 

8.       OCS Inventory NG جایگزینی برای LANDesk Inventory Manager,

Systemhound

 

 

 

9.       GLPIجایگزینی برای LANDesk Inventory Manager,

Systemhound

 

 

 

Log File Monitoring and Analysis

10.   AWStatsجایگزینی برای Sawmill,

TriGeo

 

 

 

11.   Snare جایگزینی برای LogLogic,

SenSage Log Management

 

  

Network Firewalls

12.   Devil-Linux جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 

 


19. Turtle Firewall جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 

 

 

20.   Shorewall جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 


 

21.   Sentry Firewall جایگزینی برای

Barricuda NG Firewall

 


 

 


Network Management

 

22.   OpenNMSجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 


 

23.   RANCIDجایگزینی برای Orion NCM,

CiscoWorks LAN Management Solution

 


 

24.   Zenoss Coreجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 

 

 

Network Monitoring

 25.   Nagiosجایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

26.   Opsview Communityجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 


 

27.   Munin جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

28.   Cacti جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

29.   Ganglia جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

30.   Zabbix جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

31.   Pandora FMS جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

32.   NDT جایگزینی برای NetFlow Traffic AnalyzerNimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

33.   Net-SNMP جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 

  

Network Simulation

 

 

34.   GNS3جایگزینی برای OpNet Modeler,

iTrinegy Network Emulator

 

 

 

Packet Analysis

 

 35.   Wireshark جایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 


 

36.   tcpdumpجایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 


 

37.   WinDump جایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 

 

 

Password Crackers
 

38.   Ophcrackجایگزینی برای Access Data Password Recovery Toolkit,

Passware

 


 

39.   John the Ripperجایگزینی برای Access Data Password Recovery Toolkit,

Passware

 

 

 

Remote Access/VPN

 

 

 40.   OpenVPNجایگزینی برای CheckPoint VPN-1,

Cisco VPN

 


 

41.   TightVNCجایگزینی برای GoToMyPC,

Numara Remote Manger

 


 

42.   UltraVNCجایگزینی برای GoToMyPC,

Numara Remote Manger

 

  

Router Software

 

 

 

43.   Vyattaجایگزینی برای  

Cisco routers

 


 

44.   FREESCOجایگزینی برای

Cisco routers

 


 

45.   Cisco routers 

جایگزینی برای

he firmware on Lynksys, Buffalo, and other Broadcom-based routers

 

 

Server Software

 

 

46.   WampServer جایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

47.   XAMPP جایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

48.   AppServجایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

49.   FreeNASجایگزینی برای Thecus,

NetGear ReadyNAS

 

, other NAS products

 

 

Vulnerability Testing

 

 

50.    BackTrackجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

51.   Metasploitجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

52.   Nmapجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

53.   OpenVASجایگزینی برای

Nessus

 


 

54.   Saraجایگزینی برای NessusLumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 

 

 

 

Web Filtering

 

 

55.   DansGuardianجایگزینی برای McAfee Family ProtectionNetNanny

 

 

55 جایگزین متن باز برای ابزارهای عمومی شبکه

 

نصب و نگهداری شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از فرآیندهای بسیار مهم مطرح شده است. مهندسان و مدیران شبکه های بسیار بزرگ معمولا دانش فنی عمیقی در خصوص چگونگی کار کردن سیستمها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر دارند.

 

اما این روزها افراد زیادی شبکه های کوچکی در منازل خود و مشاغل کوچک دارند. آنها معمولا دانش خاصی در این خصوص دارند اما آنها نیاز دارند تا توانایی هایشان برای نصب و رفع اشکال مسائل اجتناب ناپذیر افزایش دهند.

 

 

 

خوشبختانه، توسعه دهندگان مجموعه کاملی از ابزارهای متن باز را برای کمک به گروه های انجام دهنده کار تولید کرده اند.

 

 

 

ابزارهای متن باز می تواند به شما در طراحی، آزمایش، بکارگیری، مدیریت، مشاهده یا ایمن سازی شبکه کمک کنند.امروزه، ابزارهای شبکه ای متن باز و آزاد محبوب تر از قبل شده اند.

 

 

 

در این لیست جایگزین های متن باز برای شبکه های در سطح بسیار بزرگ و محصولات مصرفی انتخاب و معرفی شوند. همچنین تلاش می شود تا یک ایده کامل از مجموعه کاملی از ابزارهای مرتبط با شبکه موجود را ارائه دهیم.

 

 

 

 

Anti-Spam

1. ASSP جایگزینی برای  

Barracuda Spam and Virus Firewall

 

 

 

 

 

 

 

Backup

2. Bacula جایگزینی برای Simpana Backup and Recovery NetVault,

 

 

HP StorageWorks EBS

3. Amanda جایگزینی برای Simpana Backup and RecoveryNetVault,

HP StorageWorks EBS

 

 

 

4. Partimage جایگزینی برای Norton GhostNovaBackup,

McAfee Online Backup

 

 

 

Diagramming

5. Dia جایگزینی برای

Microsoft Visio

 

 

 

6. GraphViz جایگزینی برای

aiSee

 

 

 

File Transfer

1.       WinSCPجایگزینی برایCuteFTP,

FTP Commander

 

 

2.       FileZillaجایگزینی برایCuteFTP,

FTP Commander

 

 

 

Gateway/Unified Threat Management Appliances

 

 

 

 

3.        Endian Firewall Community جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

 

4.       Untangle Lite جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

5.       ClearOS جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

 

Intrusion Detection

 

 

6.       Open Source Tripwire جایگزینی برای

Tripwire

 


 

7.       AFICK جایگزینی برای

Tripwire

 

 

 

IT Inventory Management

 

 

8.       OCS Inventory NG جایگزینی برای LANDesk Inventory Manager,

Systemhound

 

 

 

9.       GLPIجایگزینی برای LANDesk Inventory Manager,

Systemhound

 

 

 

Log File Monitoring and Analysis

10.   AWStatsجایگزینی برای Sawmill,

TriGeo

 

 

 

11.   Snare جایگزینی برای LogLogic,

SenSage Log Management

 

 

 

Network Firewalls

12.   Devil-Linux جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 

 


19. Turtle Firewall جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 

 

 

20.   Shorewall جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 


 

21.   Sentry Firewall جایگزینی برای

Barricuda NG Firewall

 


 

 


Network Management

 

22.   OpenNMSجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 


 

23.   RANCIDجایگزینی برای Orion NCM,

CiscoWorks LAN Management Solution

 


 

24.   Zenoss Coreجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 

 

 

Network Monitoring

25.   Nagiosجایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

26.   Opsview Communityجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 


 

27.   Munin جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

28.   Cacti جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

29.   Ganglia جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

30.   Zabbix جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

31.   Pandora FMS جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

32.   NDT جایگزینی برای NetFlow Traffic AnalyzerNimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

33.   Net-SNMP جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 

 

 

 

Network Simulation

 

 

34.   GNS3جایگزینی برای OpNet Modeler,

iTrinegy Network Emulator

 

 

 

Packet Analysis

 

 

35.   Wireshark جایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 


 

36.   tcpdumpجایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 


 

37.   WinDump جایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 

 

 

Password Crackers
 

38.   Ophcrackجایگزینی برای Access Data Password Recovery Toolkit,

Passware

 


 

39.   John the Ripperجایگزینی برای Access Data Password Recovery Toolkit,

Passware

 

 

 

Remote Access/VPN

 

 

 


 

 

 

40.   OpenVPNجایگزینی برای CheckPoint VPN-1,

Cisco VPN

 


 

41.   TightVNCجایگزینی برای GoToMyPC,

Numara Remote Manger

 


 

42.   UltraVNCجایگزینی برای GoToMyPC,

Numara Remote Manger

 

 

 

 

Router Software

 

 

 


 

 

 

43.   Vyattaجایگزینی برای  

Cisco routers

 


 

44.   FREESCOجایگزینی برای

Cisco routers

 


 

45.   Cisco routers 

جایگزینی برای

he firmware on Lynksys, Buffalo, and other Broadcom-based routers

 

 

Server Software

 

 

46.   WampServer جایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

47.   XAMPP جایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

48.   AppServجایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

49.   FreeNASجایگزینی برای Thecus,

NetGear ReadyNAS

 

, other NAS products

 

 

Vulnerability Testing

 

 

50.    BackTrackجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

51.   Metasploitجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

52.   Nmapجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

53.   OpenVASجایگزینی برای

Nessus

 


 

54.   Saraجایگزینی برای NessusLumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 

 

 

 

Web Filtering

 

 

55.   DansGuardianجایگزینی برای McAfee Family ProtectionNetNanny

 

 


 


 برچسب ها : , , , , , , , , ,