منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Advanced Bash-Scripting Guide

سرانجام ترجمه فارسی راهنمای آموزشی  Advanced Bash-Scripting Guide نیز به پایان رسید و اینک  اینجا در اختیار علاقمندان است. باشد که جویندگان آن را بیابند و مورد استفاده قرار بدهند و امیدوارم برایشان سودمند باشد.

همچنین نگارش pdf این ترجمه نیز از  اینجا قابل دریافت است.