منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Arithmetic Expression


محاسبات در BASH فقط حساب اعداد صحیح است. شما نمی‌توانید حساب ممیز شناور در Bash انجام دهید، اگر آن توانایی را لازم دارید، پرسش و پاسخ شماره 22 را ببینید.

همچنین گفتار Bash hackers را در باره نظریه دستور زبان کامل، ملاحظه کنید.

/!\ ترکیب ‎$[ ]نکوهیده شده است.

برای آنکه به Bash بگوییم با اعداد به جای رشته، به عنوان اعداد صحیح رفتار نماید، و عملیات اصلی حساب را با آنها انجام بدهد، چند روش وجود دارد. اولین آنها استفاده از فرمان let است: ادامه مطلب