منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نقطه ی زین اسبی – آرایه های دو بعدی پویا در سی پلاس پلاس

نقطه ی زین اسبی در برنامه نویسی مشابه نقطه ی زین اسبی در ریاضات است که همه اسم آن را در ریاضی عمومی ۲ میشنوند. نقطه ی زین اسبی در برنامه…

Related Posts:

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کد و الگوریتم پیدا کردن زیرمجموعه های یک مجموعه به زبان ++C

همه ما با مفهوم زیر مجموعه (subset) آشناییم, اما در اینجا مفهوم دیگری با نام اصل تناظر یک به یک داریم که به این شکل تعریف میشود: اصل تناظر یک…

Related Posts:

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C

قبل از هر چیزی تعریفی دقیقی از جایگشت ها (permutation ) را باید بدانیم که در زیر ارائه  شده است. یک جایگشت (خطی) عبارت است ازهرترتیب قرار گرفتن کلکسیونی از…

Related Posts:

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

الگوریتم و کد برج های هانوی در ++C

  مساله ی برج های هانوی (towers of Hanoi) از مساله های معروف در زمینه ی اگوریتم های بازگشتی است که در آن تعدادی دیسک را باید ازمیله ای به…

Related Posts:

ادامه مطلب