منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Backup Set و Backup Pieces در Oracle RMAN

RMAN داده های Backup را می تواند در یک ساختار منطقی به نام Backup Set ذخیره کند. Backup set کوچکترین واحد پشتیبان های RMAN است. یک Backup set حاوی داده های یک یا چند Datafile, archived redo logs, server parameter file و control file است. backup set ها تنها قابل دسترسی و استفاده توسط RMAN بوده و بر روی دیسک و نوار می توانند نوشته شوند. خود backup set ها شامل یک یا چند فایل باینری با فرمتی خاص خود RMAN هستند که backup pieces نامیده می شوند.یک backup set می تواند شامل چند datafile باشد. به طور مثال ده عدد datafile می تواند در غالب یک backup set که خود آن شامل یک backup piece باشد. در این حالت RMAN تنها یک backup piece را به عنوان خروجی چاپ می کند و backup set شامل تنها همین backup piece است.

با استفاده از دستور BACKUP در محیط RMAN یا می توانیم backup set و یا image copy را ایجاد کنیم. در هنگام تعیین نوع درایو ذخیره سازی پشتیبان ها که می تواند یکی از دو مورد DISK یا TAPE باشد (برای اطلاع بیشتر مطلب “پیکربندی RMAN ” را بخوانید.)، می توانیم نوع پشتیبان را از میان دو نوع گفته شده تنظیم کنیم. فرمت کلی تنظیم به صورت زیر است :

 CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO

 CONFIGURE DEVICE TYPE SBT BACKUP TYPE TO

دو دستور زیر نوع پشتیبان را برای درایو ها از نوع DISK به backup set و image copy تنظیم می کند.

 ;CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET

;CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO COPY

توجه کنید برای درایو های از نوع نوار که با sbt یا tape مشخص می شوند تنها می توانیم از backup set استفاده کنیم.

;CONFIGURE DEVICE TYPE SBT BACKUP TYPE TO BACKUPSET

این تنظیمات به طور کلی هستند و به طور دایمی ذخیره و استفاده می شوند. اما می تواند نوع درایو و نوع پشتیبان را در زمان استفاده از دستور BACKUP نیز تعیین کنید.

;BACKUP DEVICE TYPE DISK AS BACKUPSET DATABASE PLUS ARCHIVELOG

دستور بالا به این صورت تفسیر می شود که در هنگام گرفتن پشتیبان توسط دستور BACKUP از کل پایگاه داده (کل datafile ها) بعلاوه فایل های Archive Redo Log ها نیز از نوع backup set و بر روی درایو از نوع DISK ایجاد و ذخیره شود. توجه کنید که اگر به طور مثال تنظیم اصلی توسط دستور CONFIGURE برای گرفتن پشتیبان بر روی نوار باشد، با اجرای دستور بالا تنظیم اصلی و دایمی در نظر گرفته نمی شود و دستور بالا ارجعیت پیدا می کند.

نامگذاری Backup Set ها

نامگذاری backup set ها به این صورت است که RMAN نامی منحصر به فرد را انتخاب می کند و یا اینکه می توانید از عبارت FORMAT برای تعیین نام استفاده کنید. در صورتی که از عبارت FORMAT استفاده نکنید، RMAN از متغیر جایگزینی U% به طور پیشفرض برای نامگذاری و ذخیره در محل پیشفرض استفاده می کند. به طور مثال نمونه ای از پشتیبان تهیه شده توسط متغیر جایگزینی U% بر روی دیسک و نوار به صورت خطوط زیر است

d1/orcva/TEST/backupset/2007_12_12/o1_mf_nnndf_TAG20071212T162825_2qyl99jm_.bkp/

 12i1nk47_1_1

با استفاده از عبارت FORMAT می توانید از چندین متغیر جایگزینی زیر استفاده کنید

  • متغیر جایگزینی U% برای ایجاد Unique name
  • متغیر جایگزینی d% برای الحاق نام database در نام فایل پشتیبان
  • متغیر جایگزینی I% برای الحاق DBID به نام فایل پشتیبان
  • متغیر جایگزینی t% برای الحاق timestamp به نام فایل پشتیبان

فرمت کلی آن به صورت زیر است

‘BACKUP AS BACKUPSET DEVICE TYPE DIKS|SBT ….. FORMAT ‘LOCATION_AND_FORMAT

به طور مثال

;’BACKUP AS BACKUPSET DEVICE TYPE DIKS FORMAT /u01/backups/%U_%d_%t

تعداد و اندازه Backup Piece ها

به طور پیشفرض یک backup set شامل یک backup piece است. برای محدود کردن اندازه هر یک از backup piece ها از گزینه MAXPIECESIZE در یکی از دستور های CONFIGURE CHANNEL یا ALLOCATE CHANNEL استفاده می کنیم. MAXPIECESIZE اندازه هر یک از backup piece ها را با اندازه ای بر حسب بایت محدود می کند. اگر اندازه کلی یک backup set از اندازه تعیین شده توسط MAXPIECESIZE برای backup piece بیشتر باشد، آنگاه RMAN برای نگهداری محتوای backup set آنرا به چندین backup piece تقسیم می کند.

;configure channel device type disk format ‘/u01/app/oracle/oradata/orcl/backup/%U’ maxpiecesize 2 G

همچنین پارامتر MAXPIECESIZE بر اندازه backup set اثر می گذارد.

یک تفاوت کلیدی میان image copy و backup set در این است که می توان بلاک های چندین فایل را در یک backup set نوشت که این حالت multiplexing نامیده می شود در صورتی که image copy، کپی بایت به بایت یک Datafile, control file یا archive redo log است. image copy با کپی که توسط دستور سیستم عامل مانند dd در یونیکس، یکسان و همانند است.

با اجرای فرمان BACKUP کل control file ها و archived redo log را backup می گیرد ولی datafile ممکن است بخشی از آن یا تمام آن backup گرفته شود. image copy نیز از تمام datafile پشتیبان می گیرد. (یک کپی بایت به بایت از datafile)برچسب ها : , , , ,