منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Bash Parser


بدون چون و چرا شما باید از اینکه Bash چگونه فرمانهای شما را می‌خواند و آنها را به کُد قابل اجرا تجزیه می‌کند،، درک مناسبی داشته باشید. دانستن آنکه Bash چطور با کُد شما کار می‌کند، کلید نوشتن کُدی است که در Bash به خوبی کار کند.

ادامه مطلب