منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

BasicFile در مقابل SecureFile در اوراکل

این دو فایل برای ذخیره سازی فایل های LOB یا Large Object File ها به کار می روند و در اوراکل 11g1 هر دو قابل استفاده هستند، اما بطور پیشفرض در 11g از هنوز از BasicFile استفاده می شود. SecureFile ها با ویژگی های جدیدی نسبت به BasicFile ها از اوراکل 11g به بعد معرفی شد که سه ویژگی “رمزنگاری برای امنیت” و فشرده سازی و عدم فایل های تکراری برای صرفه جویی” فضا را نسبت به BasicFile دارند. SecureFile ها با سطح سازگاری 11.0.0.0.0 به بالا سازگار هستند. پارامتر DB_SECUREFILE عمل پیشفرض پایگاه داده را تعیین می کند و شامل موارد زیر است:

  • ALWAYS : همه فایل های LOB در Tablespace های ASSM به عنوان SecureFile ذخیره می شوند. در Tablespace های غیر ASSM فایل های LOB به عنوان BasicFile ها ذخیره می شوند مگر اینکه به طور واضح تعیین کرده باشید که از نوع SecureFile باشند.
  • FORCE : به اجبار تمامی فایل های LOB به عنوان SecureFile ها ذخیره می شوند. اگر یک فایل LOB در یک Tablespace غیر ASSM بخواهد ذخیره شود یک پیغام خطا نشان داده می شود. گزینه یا option تعیین BasicFile نادیده گرفته خواهد شدو SecureFile گزینه پیشفرضی است که استفاده می شود.
  • PERMITTED : در اوراکل 11g گزینه پیشفرض است و اجازه ذخیره سازی SecureFile LOB را زمانیکه کلمه کلیدی SECUREFILE استفاده شده باشد را می دهد. توجه کنید که در اوراکل 11g پیشفرض BasicFile است.
  • NEVER : اجازه ذخیره سازی به عنوان SecureFile ها داده نمی شود.
  • IGNORE : حتی اگر گزینه SecureFile تعیین شده باشد از ذخیره LOB به عنوان SecureFile جلوگیری می کند و هیچ پیغام خطایی هم نشان داده نمی شود.

پارامتر DB_SECUREFILE از نوع پویا بوده و باید توسط دستور ALTER SYSTEM تغییر کند. (مطالعه مطلب …. برای آشنایی با پویا بودن و چگونگی تغییر پارامتر ها)

;’ALTER SYSTEM SET db_securefile = ‘FORCE

;’ALTER SYSTEM SET db_securefile = ‘PERMITTED

مثال  های زیر در اوراکل 11g و با فرض اینکه پارامتر به مقدار PERMITTED تنظیم شده است. هدف ایجاد جداولی از نوع داده ای LOB که فایل های حجیم را ذخیره کنند. به طور کل وقتی جدولی (محلی ذخیره LOB ها) را ایجاد می کنید باید توسط STORE AS BASICFILE یا STORE AS SECUREFILE مشخص کنید که به چه صورت ذخیره شوند. مثال زیر چگونگی ایجاد جدولی با روش BasicFile و دومی با SecureFile را نشان می دهد.

) CREATE TABLE bf_tab

,id         NUMBER

clob_data  CLOB

(

;LOB(clob_data) STORE AS BASICFILE

) CREATE TABLE sf_tab

,id         NUMBER

clob_data  CLOB

(

;LOB(clob_data) STORE AS SECUREFILE

برای مطالعه بیشتر می توانید مطلب “فایل های LOB یا Large Object File ها” و “ایجاد جداول با ستون های LOB” را بخوانید.برچسب ها : , ,