منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Brace Expansion


بسط ابرو یکی از جایگزینی‌هایی است که Bash روی فرمانها انجام می‌دهد. این بسط در ماهیت کاملاً مطابق قواعد دستور زبان است(درکی از مضمون ندارد). در اصل، به عنوان یک میانبر نوشتاری، برای فشرده سازی بیشتر فرمانها به کار می‌رود:

mv foobar.{o,exe} obj

# :معادل است با
mv foobar.o foobar.exe obj

یک بسط ابرو به یک کلمه یا بیشتر منجر می‌گردد. همه کاراکترهای خارج از ابروها در هر کلمه تکرار می‌شوند. ابروها محتوایی را که در بین کلمات متغیر است، تعیین می‌کنند.

ادامه مطلب