منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کنونیکال مرکز تنظیمات گنوم را منشعب می کند

آخرین پروژه متن‌باز حال حاضر اوبونتو، آماده سازی یک انش […] ادامه مطلب