منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نقشه دنیای گنو-لینوکس

نقشه دنیای گنو/لینوکس برگرفته از منبع ادامه مطلب