منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توقف پروسه ها در لینوکس

سوال:
چگونه می‌توان
پروسسها را درلینوکس متوقف کرد؟

جواب:
لینوکس و تمام
سیستمهای شبه یونیکس دستور
kill
را بهمراه
دارند
.دستور
kill سیکنال
خاصی
(همانند
توقف پروسس
) به
یک پروسه خاص و یا گروهی از پروسس ها می
فرستد
. اگر
سیگنال خاصی مشخص نگردد سیگنال
TERM
(توقف اجباری)
فرستاده می شود.

توقف
پروسه ها با استفاده از دستور
kill
در سیستم‌های
لینوکس و یونیکس

دستور
kill تحت
سیستم عامل لینوکس و سیستم عامل های شبه
یونیکس کار می‌کند

ادامه مطلب
ادامه مطلب