منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لینک کانال های ارتباطی لاگ های کشور

اراک: tiny.cc/arak اصفهان: tiny.cc/esfahan اهواز: tiny.cc/ahwaz تهران: tiny.cc/teh زنجان: tiny.cc/zanjan شیراز: tiny.cc/shiraz قزوین: tiny.cc/qazvin کرمانشاه: tiny.cc/kermanshah گیلان: tiny.cc/guilan مشهد: tiny.cc/mashad   شیرازلاگ هیچگونه مسولیتی در قبال گروه ها و کانال های معرفی شده، قوانین آن ها،‌اعضا گروه ها، بحث ها و گفت و گو ها آن ها ندارد. ادامه مطلب