منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

به روز‌رسانی لایسنس دایرکت‌ادمین

برای به‌روز‌رسانی لایسنس دایرکت‌ادمین به صورت دستی و از طریق دسترسی کنسول به صورت زیر می توان عمل کرد
cd /usr/local/directadmin/scripts/
 ./getLicense.sh CID LID

ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب مُد پیچ اسپید در دایرکت ادمین

در نوشته ای کوتاه می خواهیم نحوه نصب مد pagespeed در CentOS و کنترل پنل DirectAdmin را بنویسیم، ما در این نوشته از سنت او اس ۶۴ بیتی استفاده کرده ایم 
ابتدا بسته مورد نیاز را با استفاده از wget دانلود می کنیم

# wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

سپس با استفاده از rpm آن را نصب می کنیم

# rpm -ivh –nodeps  mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

بعد از نصب بسته rpm فایل زیر را باز می کنیم 

# nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

و خطوط زیر را به آن اضافه می کنیم
#Google PageSpeed Module
Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf 
فایل را ذخیره می کنیم و سپس فایل httpd.conf را برای غیر فعال کردن مُد Deflate باز می کنیم

# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

و به صورت زیر آن را کامنت می کنیم (با قرار دادن # به ابتدای خط، آن را غیرفعال می کنیم)

#Include conf/extra/httpd-deflate.conf

در انتها سرویس httpd را ریستارت می کنیم 

# service httpd restart

برای مطمئن شدن از نصب مُد pagespeed دستور زیر را اجرا می کنیم

# apachectl -t -D DUMP_MODULES | grep pagespeed 

که در صورت درست نصب شدن مُد باید خروجی زیر را داشته باشیم

 pagespeed_module (shared)
Syntax OK

ادامه مطلب