منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزودن Lable بر روی سیستم فایل لینوکسی

در توزیع های لینوکسی از سه دستور e2lable یا tune2fs می توان برای برچسب (یا Lable) گذاشتن بر روی سیستم فایل ها استفاده کرد. با برچسب گذاری بر روی سیستم فایل ها (در واقع بر روی Block Device ها) امکان سازمان دهی بهتر آنها وجود دارد. در خروجی دستور df -h زیر مشخص است که […] ادامه مطلب