منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لینوکس‌مگ، ماهنامه الکترونیکی گنو/لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد

سال‌های زیادی است که جامعه مطبوعاتی کشور به دلیل نداشتن […] ادامه مطلب