منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

rowid و rownum در اوراکل

rowid و rownum شبه ستونی هایی در هر جدول از پایگاه داده اوراکل هستند و در خروجی دستور description نشان داده نمی شوند. دستور description از SQL*PLUS ستون ها و نوع آنها را از هر جدول نشان می دهد و به صورت description TABLE_NAME یا desc TABLE_NAME استفاده می شود. پیش از معرفی این دو […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جدول های فقط خواندنی در اوراکل

از اوراکل 11g به بعد امکان قرار دادن جدول ها بطور مجزا در حالت فقط خواندنی یا Read Only فراهم شد. تا پیش از نسخه 11g باید برای Read Only کردن جدول یا کل پایگاه داده یا Tablespace‌ ای که جدول در آن است را در حالت Read Only قرار می گرفت. دو حالت برای […] ادامه مطلب