منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

استفاده از دستورهای یک ماشین لینوکسی در ماشین دیگر

هدف از این مطلب ارائه راهکاری برای استفاده از دستورهای یک توزیع لینوکسی بر روی توزیع لینوکسی دیگر، زمانی که امکان نصب بسته های نرم افزاری را بر روی توزیع دوم نداریم. همچنین هر دو توزیع لینوکسی دارای یک معماری (۳۲ یا ۶۴ بیتی) هستند. ایده کلی کار به این صورت است که از NFS […] ادامه مطلب