منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Events of significance for Sep 26 and Sep 27

1982: I was born.

1998: Google was born.

2011: My personal website was filtered in Iran.

2011: Roozbeh joined Google.برچسب ها : , , ,