منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چرا سطرهای فایل را با “for” نخوانید؟


چرا سطرهای فایل را با "for" نخوانید

بسیاری گمان می‌کنند برای خواندن سطرهای یک فایل متن، باید یک حلقه for را به کار ببرند. این در بهترین حالت، بد ترکیب و کم بازده است، و در بسیاری از موقعیت‌ها شکست می‌خورد. شما در عوض باید یک حلقه while به کار ببرید. چرای آن در اینجاست.

اول، روش درست:

  $ cat afile
  ef gh
  
  *
  $ while IFS= read -r aline; do echo "$aline" ; done < afile
  ef gh
  
  *

حال، سعی در استفاده از for:

ادامه مطلب