منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Git

گیت (Git) یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز برای مدیریت و کنترل نسخه‌های مختلف فایل‌های برنامه‌نویسی هست که توسعه آن در سال ۲۰۰۵ توسط لینوس تروالدز اغاز شد. ویکی

برای استفاده از گیت پکیج git-core را نصب می‌کنیم:

# apt-get install git-core

دستور‌های مهم گیت

  • init: ساخت مخزن جدید
  • clone: ایجاد کپی از مخزن
  • add / delete: اضافه و حذف فایل‌ها در مخزن
  • commit: ذخیره‌ی تغییرات انجام شده
  • pull: دریافت فایل‌های تغییر کرده از مخزن‌های دیگر
  • push: ارسال فایل‌های تغییر داده شده به مخزن‌های دیگر
  • status: نمایش وضعیت فایل‌های پیگری شده توسط مخزن
  • diff: نمایش تغییرات انجام شده
  • log: نمایش تاریخچه‌ی تغییرات

تنظیم نام و ایمیل برای کاربر استفاده کننده از گیت:

git config –global user.name “Mostafa Mirmousavi”
git config –global user.email “[email protected]

 

راه‌اندازی یک پروژه جدید گیت

پوشه‌ای برای پروژه جدید ایجاد می‌کنیم و وارد پوشه مورد نظر می‌شویم، در صورتی که پوشه‌ای برای پروژه به همراه فایل از قبل وجود داشته باشد نیز وارد همان پوشه می‌شویم:

$ mkdir newGit
$ cd newGit

از دستور init برای ایجاد مخزن استفاده می‌کنیم:

$ git init
Initialized empty Git repository in .git/

فایل‌ها موجود در پوشه را به مخزن اضافه می‌کنیم:

$ git add .

تغییرات اضافه شدن را با پیغام “Initial Import” ذخیره می‌کنیم:

$ git commit -am “Initial Import”

در هر جایی که بخواهیم از این مخزن کپی بگیریم از clone استفاده می‌کنیم:

$ cd myProject
$ git clone /home/mostafa/newGit

و یا:

$ cd myProject
$ git clone ssh://[email protected]/projects/newGit

بعد از ایجاد کپی از مخزن با دستور‌ add فایل‌های مورد نیاز را اضافه و با دستور commit تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

برای دریافت فایل‌های تغییر کرده از مخزن‌های دیگر از pull استفاده می‌کنیم:

$ git pull

برای ارسال فایل‌های تغییر کرده به مخزنی که از آن کپی گرفتیم از push استفاده می‌کنیم:

$ git push

منابع

http://git-scm.comبرچسب ها : , , , , ,