منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

globs


"glob"زیرنویس1 نام رایج برای یک مجموعه از ویژگی‌های Bash است که انواع معینی از الگوها را انطباق یا بسط می‌دهد. برخی مترادف‌ها برای globbing (نسبت به مضمونی که در آن ظاهر می‌شود) انطباق الگو، بسط الگو، بسط نام فایل، و مانند آن می‌باشند. یک glob ممکن است مانند ‎*.txt‎ به نظر آید و موقعی که برای انطباق نام فایلها به کار می‌رود، گاهی اوقات یک کاراکتر عام نامیده می‌شود.

globهای سنتی پوسته ترکیب دستوری بسیار ساده‌ای را به کار می‌برند، که نسبت به عبارت منظم کمتر گویا می‌باشند. در یک glob با اکثر کاراکترها به طور لفظی رفتار می‌شود، اما یک کاراکتر * با هیچ یا چند کاراکتر مطابقت می‌کند یک کاراکتر ‎?‎ صریحاً با یک کاراکتر مطابقت می‌کند، و ‎[...]‎ بر هر کاراکتر منفرد در یک مجموعه مشخص شده منطبق می‌گردد ( محدوده‌ها در پایین را ببینید). به طور ضمنی شروع و انتهای تمام globها مهار می‌گردد. برای مثال:

ادامه مطلب