منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

GUADEC: Where are you staying?

Fill it in: l.g.o/GUADEC/2009/Rooms.برچسب ها : ,