منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

How to show desktop from command line 

xdotool

از طریقUbuntu Tip:How to show desktop from command line | Ubuntu Geek.برچسب ها : , ,