منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

LTE-U: فقط حقایق

LTE-U: فقط حقایق

wifi-304693 1280-100613231-primary.idge

LTE-Uروشی جدید برای انتقال داده می باشد. البته همه با این تکنولوژی موافق نیستند. برخی شرکت ها معتقدند که این تکنولوژی می تواند آسیب رسان باشد. این مقاله به این تکنولوژی و بحث های پیرامون آن می پردازد.