منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

mageia آمده تا طوفان به پا کند

مجیا نسخه ای لینوکسی است که برگرفته از لینوکسی بزرگ به نام مندریوا است و این پشتوانه عظیمی برای مجیا بوده و هست .ولی انچه  پیداست این است که مجیا این ققنوس به پا خاسته از خاکستر مندریوا بال و پری طلایی تر و غرشی عظیم تر از مادر خود دارد.و آنچنان درخشیده که هم اکنون توانسته خود را به رتبه سوم در دیستروواچ رسانده و همچنان به صورتی عالی در حال پیشروی است .رشد مثبت آن هنگامی ارزش خود را بیشتر نشان می دهد که غول های لینوکسی بزرگی چون اوبونتو و مینت با رشدی منفی رو به رو گشته اند و این یعنی پیشرفت شاید بتوان مرکز ارتباطی-اینترنتی مجیا را عامل اصلی پیشرفت مجیا دانست .

\"\"