منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Most Used Command

Do you want know witch command most used with you ?

 

Follow below Command :

history | awk ‘{print $2}’ | sort | uniq -c | sort -rn | headبرچسب ها :