منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

mount کردن سیستم فایل HFSPLUS در لینوکس

در مطلب “نصب مانجارو بر روی مک بوک پرو” چگونگی نصب توزیع مانجارو بر روی سیستم مک بوک پرو گفته شد. در واقع مکینتاش و سیستم عامل لینوکس به صورت Dual Boot در کنار هم نصب می شوند. پس از نصب احتمالا لازم است تا دیسک مربوط به مکینتاش در لینوکس به صورت Read/Write قابل دسترسی باشد. در این مطلب چگونگی mount کردن یک سیستم فایل مکینتاشی در لینوکسی گفته می شود.

مفهوم نقطه اتصال (Mount Point) و دستور mount

فایل etc/fstab/‌ در لینوکس

دستور fsck در لینوکس

سیستم عامل مکینتاش به صورت پیشفرض از سیستم فایل +HFS (یا HFSPLUS) برای پارتیشن های خود استفاده می کند. اولین گام نصب بسته hfsplus است که امکان دسترسی Read/Write را از لینوکس به پارتیشن های مکینتاش (سیستم فایل +HFS) می دهد.

# Ubuntu and Debian users
sudo apt-get install hfsplus

# CentOS ans RedHat users
sudo yum install hfsplus

# openSUSE users
sudo zypper in hfsplus

# Arch and Manjaro users
sudo pacman -S hfsplus

دومین گام پیدا کردن دیوایسی در لینوکس است که به عنوان پارتیشن مکینتاش است. از دستور lsblk -f می توان استفاده کرد.

NAME  FSTYPE LABEL     UUID                 MOUNTPOINT
sda                                
|-sda1 vfat  EFI      70D6-1701              
|-sda2 hfsplus Mac OS X HD 1 2a241c81-f4d3-328f-8674-aaf9364b6f2e 
|-sda3 hfsplus Recovery HD  a9a6f906-3d3a-3f81-a7bd-404d31d91e2d 
|-sda4 btrfs         89647a77-4d20-4bbc-a6e6-81bf691015ce /
|-sda5 swap         dbf41c6c-2d7c-45a5-870e-e23d7398b48e [SWAP]
|-sda6 btrfs         03616b3d-132e-430e-91b3-1cf9310c03b3 /boot
|-sda7 btrfs         3494c7cb-43c1-4847-872e-4c2553b2ab7f /home
`-sda8 vfat         43BC-0A2D              /boot/efi
sr0                                

خروجی بالا نشان می دهد که از نظر لینوکس دومین پارتیش اولین دیسک یعنی دیوایس dev/sda2/ به عنوان پارتیشن مکینتاشی است. همچنین نوع این پارتیشن hfsplus و هنوز در هیچ دایرکتوری mount نشده است. با استفاده از دستور زیر یک دایرکتوری به نام macosx درون media/‌ ایجاد می کنیم که به عنوان نقطه اتصال استفاده می شود.

mkdir /media/macosx

در نهایت با دستور زیر دیوایس dev/sda2/ را به دایرکتوری media/macosx/ متصل (mount‌) می کنیم.

sudo mount -t hfsplus -o force,rw /dev/sda2 /media/macosx

در نهایت برای آنکه پارتیشن مکینتاش در زمان بوت شدن لینوکس به صورت خودکار mount شود باید خط زیر را در فایل etc/fstab/‌ وارد کنید.

/dev/sda2  /media/macosx  hfsplus default,force,rw 0 0

ممکن است در زمان اجرای دستور mount‌ خطای زیر نشان داده شود.

mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda2,
    missing codepage or helper program, or other error

    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so.

برای رفع خطا از دستور fsck به صورت زیر استفاده کنید.

sudo fsck.hfsplus -f /dev/sda2

که در نهایت خروجی آن معادل زیر خواهد بود.

** /dev/sda2
** Checking HFS Plus volume.
** Checking Extents Overflow file.
** Checking Catalog file.
** Checking multi-linked files.
** Checking Catalog hierarchy.
** Checking Extended Attributes file.
** Checking volume bitmap.
** Checking volume information.
  Volume Header needs minor repair
** Repairing volume.
** Rechecking volume.
** Checking HFS Plus volume.
** Checking Extents Overflow file.
** Checking Catalog file.
** Checking multi-linked files.
** Checking Catalog hierarchy.
** Checking Extended Attributes file.
** Checking volume bitmap.
** Checking volume information.
** The volume Mac OS X HD 1 was repaired successfully.
[root@manjaro-falearn ~]# برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,