منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

New Life in World of debian

I’m very happy for install Stable SQUEEEEEEEEEEZE . I’m good feeling like buy new dress but some problems are like NVIDIA Driver & Wireless Driver yet .برچسب ها :