منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Qt Quick برای سیمبیان

Qt Quick یک چهارچوب کاربری است که از زبان QML برای ایجاد برنامه هایی که قابل اجرا بر روی خودش باشد ، استفاده می کند.