منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

query_rewrite_enabled

پارامتر query_rewrite_enabled در دیتابیس Oracle برای فعال یا غیرفعال کردن امکان بازنویسی پرس‌وجوها (Query Rewrite) استفاده می‌شود. بازنویسی پرس‌وجوها یک فرایند خودکار است که توسط دیتابیس برای بهینه‌سازی عملکرد پرس‌وجوهای پیچیده و بازنویسی آنها به شکلی ساده‌تر و قابل فهمتر، انجام می‌شود. با فعال کردن پارامتر query_rewrite_enabled، دیتابیس قادر به استفاده از امکان بازنویسی پرس‌وجوها برای بهبود عملکرد پرس‌وجوهای پیچیده خواهد بود.