منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Replacing Strings


محتویات       

  1. متغیرها
  2. جریانها

متغیرها

اگر آن رشته یک متغیر است، این می‌تواند (و باید)خیلی به سادگی با بسط پارامتر انجام بشود. انشعاب کردن به یک ابزار خارجی برای دستکاری رشته‌ها به افراط آهسته و غیر ضروری است.

ادامه مطلب